Wielkopolskie
INNOWACJe SPOŁECZNe

znajdź innowację - dziewczyna z megafonem

Innowacje

Inkubator WINS, czyli jak to wszystko się zaczęło…

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym realizował projekt grantowy pn.: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”. Projekt realizowany był w okresie od 1 września 2016 roku do 30 lipca 2019 roku w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju w IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z UE wyniosło 2 612 211,64 zł.

W ramach projektu Inkubator oferował wsparcie merytoryczne, organizacyjne i techniczne potencjalnych grantobiorców – innowatorów społecznych. Wsparcie to było realizowane za pośrednictwem spotkań informacyjno – edukacyjnych, warsztatów diagnozujących potrzeby osób zależnych, spotkania doradcze. Na przygotowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań Inkubator udzielał wsparcia finansowego poprzez udzielanie grantów. Na każdym etapie projektu innowatorzy mogli liczyć na wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony Zespołu Inkubatora, wsparcie ekspertów i specjalistów z różnych obszarów. Niebywałym zasobem projektu była współpraca i sieć powiązań międzyinstytucjonalnych.

Strona dedykowana projektowi: www.inkubatorwins.pl (na niej wciąż dostępne są materiały informacje, prezentacje, a także blogi innowatorów).

Jeśli chcieliby Państwo wdrożyć którąś z opisanych poniżej innowacji, zachęcamy do kontaktu:

magdalena.antkowiak@rops.poznan.pl,

tel. 695 214 378 lub 61 856 75 37

Logo WINS