Inkubator Innowacji Społecznych Włącznik 2.0

Jak sprawić, by świat był miejscem dla każdego? Jak likwidować bariery, otwierać drzwi, poszerzać możliwości, znajdować sposoby i budować relacje – wbrew trudnościom, różnicom i stereotypom?
W naszym inkubatorze szukamy rozwiązań i testujemy je w działaniu!

Włączenie społeczne

W Inkubatorze możesz stworzyć i przetestować pomysł, który przyczynia się do poprawy sytuacji osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem.

Innowacje społeczne

Szukamy rozwiązań sprzyjających włączeniu społecznemu osób i grup defaworyzowanych ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, niepełnosprawność, ekspresję i tożsamość płciową, stan zdrowia, nietypowy wzorzec rozwoju, wyzwania zdrowotne i emocjonalne, trudności życiowe, status materialny czy z jakiegokolwiek innego powodu. Chcemy rozwijać pomysły poprawiające dostęp tych osób do potrzebnych im usług i dóbr, zwiększające ich społeczną integrację i partycypację.

Oferujemy granty o średniej wartości 75 tys. zł, które można przeznaczyć na opracowanie rozwiązań i przeprowadzenie ich testów. Przyjmujemy zgłoszenia z całej Polski! Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji oraz biznesu.

Przed wysłaniem formularza najlepiej skonsultuj się z kadrą Inkubatora, żeby poznać zasady naszej pracy i zwiększyć swoje szanse!

Całkowita wartość projektu: 9 999 792 zł

Wartość dofinansowania projektu z UE: 9 499 802,40 zł

#FunduszeEuropejskie

Harmonogram warsztatów i spotkań preinkubacyjnych, kwiecień-czerwiec 2024 r.:


Warsztaty w konwencji okrągłych stołów
– to spotkania podczas których osoby uczestniczące miały okazję pogłębić swoją wiedzę na temat wybranego tematu, spotkać ekspertów z danej dziedziny, ale także porozmawiać z potencjalnymi odbiorcami innowacji. Warsztaty dotyczyły dwóch obszarów tematycznych, w których szczególnie potrzebne są nowe rozwiązania: przemoc w jej różnych aspektach i przejawach oraz zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Tematyka zdrowia psychicznego młodzieży:

  • 4 kwietnia, godz. 13.00-17.00, spotkanie stacjonarne, miejsce: Brama Poznania, ul. Gdańska 2 lub
  • 11 kwietnia, godz. 14.00-17.00, spotkanie online

Tematyka przemocy:

  • 5 kwietnia, godz. 10.00-14.00, spotkanie stacjonarne, miejsce: Brama Poznania, ul. Gdańska 2 lub
  • 9 kwietnia, godz. 15.00-18.00, spotkanie online; platforma Zoom

Maratony innowacji – spotkania, które połączyły dwa obszary tematyczne, tzn. w trakcie jednego spotkania podejmowane były zarówno tematy związane ze zdrowiem psychicznym młodzieży, jak i z profilaktyką przemocy. Podczas maratonu osoby uczestniczące pracowały nad konkretnymi narzędziami i sposobami tworzenia innowacji.

  • 24 kwietnia, godz. 10.00-14.00, spotkanie online
  • 26 kwietnia, godz. 10.00-18.00, spotkanie stacjonarne, miejsce: Brama Poznania, ul. Gdańska 2

Briefy – spotkania o charakterze konsultacyjnym, uzupełniające i rozszerzające tematykę podjętą w trakcie warsztatów okrągłe stoły i maratonów innowacji.

  • 7 maja, godz. 17.00-20.00, brief dot. metody edukacji antyprzemocowej “Sztama”, spotkanie online
  • 23 maja, godz. 18:00-21.00, brief “Od pomysłu do działania, czyli jak zostać innowatorem/ką”, spotkanie online
  • 10 czerwca, godz. 18.00-21.00, brief “Moja droga do innowacji – spotkanie z Sylwią Kowalską i Janem Gawrońskim z Fundacji Autism Team oraz Anną Janiak z Fundacji FIONA”, spotkanie online

I nabór wniosków do Włącznika 2.0.

Formularz Karty Innowacji w formie skanu dokumentu podpisanego przez osoby uprawnione należy przesłać w wersji elektronicznej w terminie od 13 maja do dn. 12 czerwca 2024 r. do godziny 23:59 na adres: wlacznik@spoldzielnie.org. Jest to jedyny dokument wymagany na tym etapie. Przesłanie  formularza w wyżej wskazanym terminie i na wyżej wskazany adres jest niezbędnym warunkiem możliwości dalszego udziału w I turze naboru.

Na tym etapie należy przesłać wypełniony formularz w formie skanu podpisanego przez zgłoszeniodawcę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z właściwym rejestrem (np. w formie pliku PDF). Dodatkowo prosimy o przesłanie formularza w wersji tekstowej (np. w Word, Open Office Writer). Formularz musi być kompletny, zgodny z zamieszczonym powyżej wzorem, czytelny, wypełniony w języku polskim. Należy zwrócić uwagę na konieczność podpisania formularza w trzech miejscach (pod Deklaracją Uczestnictwa oraz pod dwoma różnymi klauzulami informacyjnymi).

Pełną treść ogłoszenia o naborze znajdziecie tutaj: ogłoszenie o naborze

Niezbędne formularze i dokumenty znajdziecie tutaj: dokumenty

Kontakt:

strona internetowa: www.innowatorzy.spoldzielnie.org
profil FB: Innowatorzy
profil LinkedIn: Włącznik 2.0.
e-mail i nr telefonu ws. konsultacji pomysłów, składania dokumentów: wlacznik@spoldzielnie.org; tel. 793 143 636
e-mail i nr telefonu ws. działań preinkubacyjnych, informacji na temat projektu: patrycja.jakubiak@rops.poznan.pl; tel. 695 214 393

 

Projekt Włącznik 2.0 realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Innowacje społeczne.