Zapraszamy przedstawicieli władz lokalnych, kadrę instytucji systemu pomocy społecznej, NGO i wszystkie osoby, które zajmują się polityką społeczną i innowacjami społecznymi. Spotkane dedykowane jest wszystkim tym, którzy dostrzegają konieczność niwelowania nierówności społecznych
i chcą działać na rzecz zmiany sytuacji osób wykluczonych, dyskryminowanych i marginalizowanych.

Brainstorming ma na celu wypracowanie metod działania w kierunku wprowadzania innowacji społecznych w nurt polityki lokalnej. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane nowatorskie rozwiązania w obszarze włączenia społecznego, a uczestnicy spotkania dowiedzą się jak budować sieć ekosystemu innowatorów i lokalnych interesariuszy w kierunku wykorzystywania innowacji społecznych w swoich działaniach.

Na każdym ze spotkań brainstormingowych prezentujemy pięć innowacji opisanych poniżej.
Każde ze spotkań zaczyna się o godzinie 8.00 i trwa 4 h zgodnie z założeniami projektu .

Harmonogram spotkań:
12.12 br. województwo wielkopolskie;
13.12 br. województwo zachodniopomorskie;
14.12 br. województwo łódzkie;
15.12 br. województwo mazowiecki;
18.12 br. województwo opolskie;
19.12 br. województwo warmińsko – mazurskie.

Szczegółowych informacji udziela Magdalena Szymańska z ROPS w Szczecinie mszymanska@wzp.pl