Wstęp

Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych jest działaniem realizowanym przez Regionalnym Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (w skrócie ROPS), przez Dział Innowacji Społecznych.

Telefon: +48 61 856 73 43
e-mail: rops@rops.poznan.pl
adres korespondencyjny: al. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

ROPS zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mbilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Innowacji Społecznych. 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • strony nie posiadają poprawnie ustawionej hierarchii nagłówków,
  • filmy dostępne w serwisie nie posiadają napisów oraz audiodeskrypcji,
  • fokus klawiatury nie jest stale widoczny,
  • niektóre linki nie mają przypisanych funkcji,
  • nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo,

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Oświadczenie sporządzono 21.09.2020. Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 9.01.2024.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.