WŁĄCZNIK
INNOWACJI SPOŁECZNYCH

znajdź innowację - dziewczyna z megafonem

Jak zacząć?

Dla kogo poszukujemy rozwiązań? Oto przykładowe grupy i wybrane problemy społeczne na które możesz zaprojektować rozwiązanie i otrzymać grant na testowanie.

Plakat granty innowacje

 • DZIECI I MŁODZIEŻ 
  • Młodzież w Ośrodkach Socjoterapii oraz Ośrodkach Wychowawczych (MOSy i MOWy)
   • Brak wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego
   • Bardzo wysoki wskaźnik ponownych powrotów do placówek
   • Brak wsparcia rodzin zgłaszających dziecko do placówki
   • Zapobieganie częstemu przepływowi dzieci między placówkami pieczy zastępczej a MOWami i MOSami
   • Uzależnienie młodzieży opuszczającej placówki
  • Instytucjonalna i rodzinna piecza zastępcza oraz adopcja
   • Potrzeba wsparcia młodych matek opuszczających system pieczy
   • Potrzeba wsparcia terapeutycznego dla wychowanków
   • Potrzeba przygotowania kadry w zakresie przekazywania edukacji seksualnej
   • Problem z dostępnością poradnictwa prawnego dla nastoletnich wychowanków
   • Potrzeba wspierania procesu usamodzielniania się
   • Ryzyko zadłużenia po opuszczeniu pieczy
   • Niewystarczające wsparcie dzieci w edukacji
   • Potrzeba wzmacniania chłopców w poznawaniu pozytywnego wzorca ojcostwa
   • Dzieci cudzoziemskie w pieczy
   • Edukacja wspierająca rodziców zastępczych w zakresie FAZ i RAD
   • Potrzeba włączania i wzmacniania dalszych krewnych rodzin adopcyjnych w kontakt i opiekę z dziećmi
 • OSOBY STARSZE
   • potrzeby seniora (samodzielnie gospodarującego) w momencie opuszczenia szpitala po leczeniu
   • proces przejścia z aktywności zawodowej na emeryturę, potrzeba narzędzi i usług wspierających osoby starsze w okresie przedemerytalnym
   • wykluczenie komunikacyjne osób starszych zamieszkujących obszary wiejskie
 • OSOBY GŁUCHE I SŁABOSŁYSZCE
   • doświadczanie przemocy – brak możliwości/ograniczony dostęp do instytucji pomocy
   • etyka zawodu tłumacza
   • słyszące dzieci niesłyszących rodziców
   • zdrowie psychiczne i dostępność do psychoterapii
   • trudności komunikacyjne w korzystaniu z opieki zdrowotnej
 • OSOBY W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI
   • kobiety – wyzwania w zakresie zdrowia i ubóstwa menstruacyjnego
   • dzieci i młodzież w kryzysie bezdomności

ORAZ:

 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową
 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 • Osoby niewidome i słabowidzące
 • Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami
 • Osoby neuroróżnorodne
 • Osoby chorujące przewlekle
 • Osoby uzależnione
 • Osoby wykluczone społecznie z powodu kryzysu zdrowia psychicznego
 • Więźniowie i osoby opuszczające zakłady karne
 • Osoby wykluczone społecznie z powodu zadłużenia
 • Osoby LGBTQ+
 • Osoby z doświadczeniem migracji i uchodźczym

By dobrze rozpocząć pracę nad pomysłem i precyzyjną diagnozą problemu społecznego warto wziąć udział w naszych warsztatach kreatywnych. Do wyboru jedna z dat: 15/16/17 lutego (szczegóły dotyczące rejestracji:https://tiny.pl/9plhs) oraz konsultowania z nami pomysłów telefonicznie lub mailowo (695 214 393; agata.siwek@rops.poznan.pl).

Etapy pracy

Proces pracy nad innowacją rozpoczyna się już od obserwacji i analizy zjawisk społecznych
w najbliższym otoczeniu przez przyszłego innowatora. Droga od prawidłowego zdiagnozowania problemu społecznego i zalążkowego pomysłu na jego rozwiązanie prowadzi aż do gotowej, przetestowanej wersji końcowego produktu.