Włącznik Innowacji Społecznych

Jak zacząć?

Dla kogo poszukujemy rozwiązań? Oto przykładowe grupy i wybrane problemy społeczne na które możesz zaprojektować rozwiązanie i otrzymać grant na testowanie.

 • DZIECI I MŁODZIEŻ 
  • Młodzież w Ośrodkach Socjoterapii oraz Ośrodkach Wychowawczych (MOSy i MOWy)
   • Brak wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego
   • Bardzo wysoki wskaźnik ponownych powrotów do placówek
   • Brak wsparcia rodzin zgłaszających dziecko do placówki
   • Zapobieganie częstemu przepływowi dzieci między placówkami pieczy zastępczej a MOWami i MOSami
   • Uzależnienie młodzieży opuszczającej placówki
  • Instytucjonalna i rodzinna piecza zastępcza oraz adopcja
   • Potrzeba wsparcia młodych matek opuszczających system pieczy
   • Potrzeba wsparcia terapeutycznego dla wychowanków
   • Potrzeba przygotowania kadry w zakresie przekazywania edukacji seksualnej
   • Problem z dostępnością poradnictwa prawnego dla nastoletnich wychowanków
   • Potrzeba wspierania procesu usamodzielniania się
   • Ryzyko zadłużenia po opuszczeniu pieczy
   • Niewystarczające wsparcie dzieci w edukacji
   • Potrzeba wzmacniania chłopców w poznawaniu pozytywnego wzorca ojcostwa
   • Dzieci cudzoziemskie w pieczy
   • Edukacja wspierająca rodziców zastępczych w zakresie FAZ i RAD
   • Potrzeba włączania i wzmacniania dalszych krewnych rodzin adopcyjnych w kontakt i opiekę z dziećmi
 • OSOBY STARSZE
   • potrzeby seniora (samodzielnie gospodarującego) w momencie opuszczenia szpitala po leczeniu
   • proces przejścia z aktywności zawodowej na emeryturę, potrzeba narzędzi i usług wspierających osoby starsze w okresie przedemerytalnym
   • wykluczenie komunikacyjne osób starszych zamieszkujących obszary wiejskie
 • OSOBY GŁUCHE I SŁABOSŁYSZCE
   • doświadczanie przemocy – brak możliwości/ograniczony dostęp do instytucji pomocy
   • etyka zawodu tłumacza
   • słyszące dzieci niesłyszących rodziców
   • zdrowie psychiczne i dostępność do psychoterapii
   • trudności komunikacyjne w korzystaniu z opieki zdrowotnej
 • OSOBY W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI
   • kobiety – wyzwania w zakresie zdrowia i ubóstwa menstruacyjnego
   • dzieci i młodzież w kryzysie bezdomności

ORAZ:

 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową
 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 • Osoby niewidome i słabowidzące
 • Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami
 • Osoby neuroróżnorodne
 • Osoby chorujące przewlekle
 • Osoby uzależnione
 • Osoby wykluczone społecznie z powodu kryzysu zdrowia psychicznego
 • Więźniowie i osoby opuszczające zakłady karne
 • Osoby wykluczone społecznie z powodu zadłużenia
 • Osoby LGBTQ+
 • Osoby z doświadczeniem migracji i uchodźczym

By dobrze rozpocząć pracę nad pomysłem i precyzyjną diagnozą problemu społecznego warto wziąć udział w naszych warsztatach kreatywnych. Do wyboru jedna z dat: 15/16/17 lutego (szczegóły dotyczące rejestracji:https://tiny.pl/9plhs) oraz konsultowania z nami pomysłów telefonicznie lub mailowo (695 214 393; agata.siwek@rops.poznan.pl).

Etapy pracy

Proces pracy nad innowacją rozpoczyna się już od obserwacji i analizy zjawisk społecznych
w najbliższym otoczeniu przez przyszłego innowatora. Droga od prawidłowego zdiagnozowania problemu społecznego i zalążkowego pomysłu na jego rozwiązanie prowadzi aż do gotowej, przetestowanej wersji końcowego produktu.

Aktualności INKUBATORA

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status