Tytuł projektu

Włącznik 2.0. (temat: włączenie społeczne).

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Partnerem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Zadania realizowane w projekcie

Projekt zakłada realizację dwóch ścieżek: preinkubacji i inkubacji oraz akceleracji.

Zadania realizowane w ścieżce preinkubacji i inkubacji:

 • aktywna rekrutacja innowatorów,
 • wybór najlepszych pomysłów na innowację,
 • wsparcie innowatorów,
 • wybór rozwiązań, które mają największy potencjał do upowszechniania,
 • upowszechnianie wybranych rozwiązań.

Zadania realizowane w ścieżce akceleracji:

 • wybór innowacji i wsparcie w ich udoskonaleniu, rozwinięciu i przygotowaniu do wdrożenia na szerszą skalę,
 • wybór innowacji, które mają największy potencjał do upowszechniania oraz upowszechnianie wybranych innowacji.

Grupa docelowa

Innowatorzy społeczni, którzy skorzystają z kompleksowego wsparcia Inkubatora w wypracowaniu, testowaniu i ewaluacji innowacyjnych rozwiązań w obszarze włączenia społecznego (mogą to być osoby fizyczne, grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje, NGO, przedsiębiorcy).

Cel projektu

 • skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikroinnowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 60 miesięcy,
 • generowanie, preinkubacja i inkubacja min. 36 nowych pomysłów, ich konceptualizacja, opracowanie i rozwinięcie,
 • przetestowanie i upowszechnianie min. 4 wyinkubowanych innowacji spośród 36 innowacji, którym powierzony zostanie grant na opracowanie i przetestowanie nowego rozwiązania w obszarze włączenia społecznego,
 • akceleracja min. 10 nowych pomysłów (w tym ich rozwinięcie, udoskonalenie i przygotowanie do wdrożenia na szerszą skalę),
 • upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki min. 2 spośród 10 wyakcelerowanych innowacji.

Efekty projektu

Wypracowane innowacje społeczne będą:

 • skutecznie wspierać i komplementarnie uzupełniać polityki publiczne realizowane w obszarze włączenia społecznego,
 • stanowić szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązanie dla zdiagnozowanych problemów społecznych, utrudniających odbiorcom realizowanie istotnych ról społecznych i zawodowych,
 • nowe metody i narzędzia znajdą szczególne zastosowanie w kontekście nadchodzących zmian społecznych związanych np. ze sprawiedliwą transformacją, kryzysem demograf., integracją migrantów, deinstytucjonalizacją, strategicznymi kierunkami rozwoju nowych usług społecznych.

Wartość projektu

Wartość projektu (całkowita wartość projektu):

9 999 792 zł

Kwota dofinansowania UE:

9 499 802,40 zł

Inkubator finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, działanie 5.1. „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)”. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Kontakt w sprawie projektu

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Adresaci

Rodzina, piecza zastępcza i adopcja

Seniorzy

Osoby z ograniczoną sprawnością

Osoby z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego

Migranci

Kadry instytucji pomocy i integracji społecznej

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Zdrowie psychiczne