WŁĄCZNIK
INNOWACJI SPOŁECZNYCH

znajdź innowację - dziewczyna z megafonem

Realizatorzy

Inkubator Innowacji Społecznych Włącznik realizowany jest przez trzy podmioty. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Poznaniu, partnerami merytorycznymi są Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest jednostką Samorządu Województwa Wielkopolskiego, która działa od 1999 roku.

Zajmujemy się kreowaniem polityki społecznej w regionie. Koordynujemy
i aktualizujemy realizację Strategię Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego. Wspieramy ekonomię społeczną współpracując
z ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej. Dbamy o rozwijanie
i podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników jednostek pomocy społecznej.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi w ramach programów na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dofinansowujemy koszty tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej i projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Promujemy rozwiązania i dobre praktyki w zakresie wsparcia wielkopolskich rodzin.

Prowadzimy Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny, który zajmuje się procedurami adopcyjnymi obejmującymi kwalifikację dziecka do przysposobienia, kwalifikację kandydatów do przysposobienia, dobór rodziny przysposabiającej dla dziecka.

Koordynujemy projekty współfinansowane ze środków europejskich, które mające na celu diagnozowanie zagrożeń w zakresie integracji społecznej, budowanie partnerstw, upowszechnianie i zmianę postaw społecznych.

Wypracowujemy i wdrażamy rozwiązania systemowe na płaszczyźnie procedur i społecznej świadomości.

Współpracujemy z instytucjami i organizacjami o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

W latach 2016-2019 pełniliśmy rolę lidera w projekcie “Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”. W ramach Wielkopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych (https://www.inkubatorwins.pl/) wspieraliśmy proces przygotowania
i testowania 30 innowacyjnych rozwiązań wspierających osoby
z niepełnosprawnościami, seniorów i ich opiekunów. Projekt ten realizowaliśmy w partnerstwie z Miastem Poznań
i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Bieżącą działalność ROPS można śledzić:

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych to wiodąca polska organizacja pozarządowa, która od niemal 20 lat działa w sektorze ekonomii społecznej.

Nasza działalność polega m.in. na tworzeniu nowych i wspieraniu już działających podmiotów ekonomii społecznej. Są to zarówno przedsiębiorstwa społeczne (spółdzielnie socjalne
i organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą), jak
i podmioty ekonomii społecznej (m.in. organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej, warsztaty terapii zajęciowej).

Zajmujemy się doradztwem z zakresu ekonomii społecznej, prawa, finansów i księgowości, marketingu. Pomagamy zarejestrować nowy podmiot, pozyskać fundusze na jego rozwój i napisać solidny biznesplan. Wszystko to robimy nieodpłatnie – zarówno w ramach realizowanych przez nas różnorodnych projektów, jak i w ramach działalności statutowej.

Od 2010 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzi Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, w 2015 prowadzony przez nas Ośrodek otrzymał akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Ponieważ razem łatwiej, chętnie angażujemy się we współpracę. Wśród naszych partnerów są jednostki samorządu terytorialnego, firmy
i organizacje pozarządowe zarówno z Polski, jak i z całej Europy.

Wspieramy rozwój innowacji społecznych związanych ze wsparciem osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. W latach 2016-19 prowadziliśmy Inkubator Innowacji Społecznych „Małe Wielkie Zmiany” działający
w obszarze aktywizacji osób oddalonych od rynku pracy. Od 2019 r. Stowarzyszenie jest liderem projektu „Generator Dostępności”.

Angażujemy się w edukację związaną z promowaniem współpracy
i spółdzielczości. Prowadzimy zajęcia w szkołach, pracujemy z młodzieżą
i dorosłymi.

Bieżącą działalność Stowarzyszenia można śledzić:

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, realizujący wiele projektów w ramach POWER oraz RPO 2014-2020 działa w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

ROPS w Szczecinie posiada sprawnie działającą sieć relacji społecznych
z osobami i podmiotami zainteresowanymi innowacjami społecznymi oraz kreowaniem rozwiązań dotyczących włączenia społecznego.

Wieloletnie doświadczenia w organizacji i realizacji działań animacyjnych
i informacyjnych w obszarze wykluczenia społecznego oraz szeroka sieć kontaktów instytucjonalnych m.in. z podmiotami integracji i pomocy społecznej, a także organizacjami pozarządowymi pozwala podejmować nowe wyzwania i realizować ciekawe projekty.

Nowy projekt Włącznik Innowacji Społecznych wpisany jest w zadania Biura Polityki Rodzinnej i Senioralnej.