Zapraszamy do korzystania z innowacji ,,Ster na integrację”-  to pakiet narzędzi wraz ze scenariuszami zajęć, wspierającymi pedagogów w realizacji edukacji włączającej dla wszystkich uczniów. Celem innowacji jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu uczniów z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz podnoszenie kompetencji społecznych.

Materiały, z których można korzystać dostępne są poniżej:
Interaktywny model strategii na rzecz wspierania edukacji włączającej “Ster na integrację”
Kołonotatnik

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Poznaniu, partnerami Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UM WZ